Senast uppdaterad: 2022-04-11

1. Inledning

1.1

Dessa användarvillkor (”Användarvillkor”) är tillämpliga på tjänsten som tillhandahålls av Leverantören (Workly AB) till den kund som i sin tur valt att skicka en förfrågan till dig som extern respondent för att delta i en enkät, undersökning eller motsvarande (”Extern Användare”).

1.2

Om leverantören anser att du såsom Extern Användare inte följer Användarvillkoren äger leverantören rätt att varna dig och/eller stänga av eller avsluta din möjlighet att använda tjänsten.

2. Extern användares åtagande

2.1

Extern Användare av tjänsten måste följa dessa Användarvillkor.

2.2

Som Extern Användare får man inte själv eller hjälpa andra att:

(a)

Bryta mot eller kringgå tillämpliga lagar, regler, avtal med tredje part, eller använda tjänsten för andra ändamål än som inte uttryckligen tillåtits av leverantören;

(b)

Kopiera, lagra eller på annat sätt använda information om någon annan som på något sätt strider mot god sed, lag eller föreskrifter;

(c)

Använda tjänsten i samband med distribution av oönskade kommersiella meddelande (såsom ”spam”);

(d)

Diskriminera eller trakassera någon på grund av ras, nationalitet, ursprung, religion, kön, könsidentitet, psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, medicinskt tillstånd, civilstånd, ålder, sexuell läggning eller på annat sätt ha ett våldsamt, skadligt, kränkande eller störande beteende;

(e)

På något sätt använda eller missbruka leverantörens rättigheter till tjänsten, inkluderat – men inte begränsat till – immateriella rättigheter;

(f)

Exportera, återexportera, importera eller överföra tjänsten eller del därav; eller

(g)

Bryta mot eller kränka annans rättigheter eller på annat sätt skada annan.

3. Innehåll som inte är tillåtet

3.1

Innehåll i tjänsten får inte bestå av Förbjudet Innehåll.

3.2

Med ”Förbjudet Innehåll” avses innehåll som exempelvis:

(a)

Gör intrång i tredje parts rättighet (till exempel upphovsrätt eller annan immateriell rätt) enligt tillämplig lag;

(b)

Är överdrivet profant, hatrelaterat eller våldsamt;

(c)

Förespråkar rasism eller etnisk intolerans;

(d)

Syftar till att förespråka eller främja datorhackning eller liknande;

(e)

Är särskilda (eller känsliga) personuppgifter enligt artikel 9 i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR), såsom uppgift som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, hälsa eller någons sexuella läggning;

(f)

Utgör skadligt innehåll, skadlig kod och virus; och

(g)

Utgör övrigt material, produkter eller tjänster som strider mot, eller som uppmuntrar beteende som strider mot tillämplig lag eller tredje parts rättigheter.

4. Immateriella rättigheter

4.1

Leverantören, eller leverantörens licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för Extern Användare genom användning av tjänsten. Detta gäller också bakomliggande programkoden för tjänsten. Denna typ av material, data, rättigheter, information och kod får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av tjänsten. Materialet, data, rättigheterna, informationen och koden utgör leverantörens, eller leverantörens leverantörs, exklusiva egendom.

4.2

Som Extern Användare får du inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information från tjänsten utan föregående skriftligt samtycke från leverantören.

5. Behandling av personuppgifter

För att leverantören ska kunna ge kunden och Extern Användare tillgång till tjänsten, till exempel för att Extern Användare ska kunna använda tjänsten, behöver leverantören behandla vissa personuppgifter om dig som Extern Användare. Leverantören och kunden har ingått ett personuppgiftsavtal. Enligt det avtalet är kunden personuppgiftsansvarig och leverantören är personuppgiftsbiträde. I de fall där leverantören är att anse som personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i anledning av din användning av tjänsten framgår hur och varför leverantören behandlar personuppgifterna här. Där framgår bl.a. vilka rättigheter du som Extern Användare har samt för vilka ändamål leverantören behandlar personuppgifterna.

6. Överlåtelse

Genom att acceptera Användarvillkoren godkänner du såsom Extern Användare, att dessa Användarvillkor, utan föregående samtycke, kan överlåtas till tredje part.

7. Ändringar

7.1

Leverantören förbehåller sig rätten att uppdatera Användarvillkoren vid behov för att spegla kundfeedback, ändringar i tjänsten eller uppdateringar av lagstiftning och motsvarande.

7.2

Vid väsentliga ändringar i Användarvillkoren, kommer leverantören meddela Extern Användare, på leverantörens hemsida eller via e-mail, innan ändringarna träder i kraft, om det krävs enligt lag.

7.3

Extern Användare ansvarar för att vid var tid tillse att efterfölja vid var tid gällande Användarvillkor.

8. Tillämplig lag och tvistlösning

Mellan Extern Användare och leverantören ska svensk materiell rätt tillämpas på dessa Användarvillkor och tvist ska avgöras av svensk allmän domstol.

Mellan leverantören och dennes kund ska vad som anges i huvuddokumentet i parternas avtal gälla för tillämplig lag och tvistelösning.

Senast uppdaterad: 2022-04-11

1. Introduction

1.1

These terms of use (”Terms of use”) apply to the service provided by the supplier (Workly AB) to the customer who in turn has chosen to send a request to you as an external respondent to participate in a survey or equivalent (”External User”).

1.2

If the supplier considers that you as an External User do not comply with the Terms of Use, the supplier has the right to warn you and / or turn off or terminate your ability to use the service

2. External users commitment

2.1

External Users of the Service must comply with these Terms of Use.

2.2

As an External User, you may not yourself or help others to:

(a)

Violate or circumvent applicable laws, regulations, agreements with third parties, or use the Service for purposes other than those not expressly permitted by the supplier;

(b)

copy, store or otherwise use information about anyone else that is in any way contrary to good practice, law or regulation;

(c)

Use the Service in connection with the distribution of unsolicited commercial messages (such as ”spam”);

(d)

Discriminate against or harass anyone on the basis of race, nationality, origin, religion, sex, gender identity, mental or physical disability, medical condition, marital status, age, sexual orientation or otherwise have violent, harmful, abusive or disruptive behavior ;

(e)

in any way use or abuse the Supplier’s rights to the Service, including – but not limited to – intellectual property rights;

(f)

export, re-export, import or transfer the Service or any part thereof; or

(g)

Violate or infringe another’s rights or otherwise harm another.

3. Content that is not allowed

3.1

Content in the service may not consist of Prohibited Content.

3.2

Prohibited Content” refers to content such as:

(a)

Infringe the rights of third parties (such as copyright or other intellectual property rights) under applicable law;

(b)

Is excessively profane, hate-related or violent;

(c)

Advocates racism or ethnic intolerance;

(d)

Aims to advocate or promote computer hacking or the like;

(e)

Are spacial (or sensitive) category data in accordance with Article 9 of the Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR), such as data revealing racial or ethnic origin, political opinions, health or someone’s sexual orientation ;

(f)

Constitutes malicious content, malicious code and viruses; and

(g)

constitutes other materials, products or services that violate, or encourage, behavior that violates applicable law or third party rights.

4. Intellectual property rights

4.1

The Supplier, or the Supplier’s licensor, holds the intellectual property rights to text, image, design and the other materials and information made available to External Users through the use of the service. This also applies to the underlying program code for the service. This type of material, data, rights, information and code may not be used in any way other than within the normal use of the service. The material, data, rights, information and code constitute the exclusive property of the supplier, or the supplier’s supplier.

4.2

As an External User, you may not copy, reproduce, publish, upload, send or distribute any material or any information from the service without the prior written consent of the supplier.

5. Processing of personal data

In order for the supplier to be able to give the customer and External Users access to the service, for example for External Users to be able to use the service, the supplier needs to process certain personal data about you as an External User. The supplier and the customer have entered into a Data Processing Agreement (DPA). According to that agreement, the Customer is the Personal Data Controller, and the Supplier is the Personal Data Processor. In cases where the Supplier is to be regarded as the Personal Data Controller for the processing of personal data that takes place in connection with the Agreement, it is stated how and why the Supplier processes the personal data here, what rights Users have and for what purposes the Supplier processes the personal data.

6. Transfer

By accepting the Terms of Use, you, as an External User, agree that these Terms of Use, without prior consent, may be transferred to third parties.

7. Changes

7.1

The Supplier reserves the right to update the Terms of Use if necessary to reflect customer feedback, changes in the service or updates of legislation and the like.

7.2

In the event of significant changes to the Terms of Use, the supplier will notify External Users, on the supplier’s website or via e-mail, before the changes take effect, if required by law.

7.3

External Users are responsible for ensuring that the Terms of Use in force at any given time are complied with.

8. Applicable law and dispute resolution

Between External Users and the Supplier, Swedish substantive law shall be applied to these Terms of Use and disputes shall be decided by a Swedish general court.

Between the Supplier and his Customer, what is stated in the main document in the parties’ agreement shall apply to applicable law and dispute resolution.

En person och ett lås.

In accordance with the current EU data protection laws, please take a minute to reviwe the term & conditions for using our services. Our terms describe how we use data and the options available to you.