Denna integritetspolicy riktar sig till dig som tar del av innehållet på www.worklygroup.com och hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du besöker vår webbsida. Om du är användare av våra tjänster genom din arbetsgivare hittar du mer information här.

Hanteringen av personuppgifter grundar sig på GDPR (General Data Protection Regulation), annan integritetsskyddslagstiftning och Integritetsskyddsmyndighetens föreskrifter och motsvarande. Var och en som samlar in och behandlar personuppgifter ska tillse att den som berörs av uppgifterna informeras om behandlingen av personuppgifterna. Följande information skall lämnas till den registrerade enligt art 13 och 14 i dataskyddsförordningen då personuppgifterna samlats in direkt från dig eller som vi erhållit från annan.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Workly AB (nedan benämnt som Workly) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att hantera dina personuppgifter på denna webbsida. Kontaktuppgifter till Workly framgår nedan.

Ändamålen med samt den rättsliga grunden för respektive behandling

Ändamålet med behandlingen är för att vi som företag ska kunna utveckla vår verksamhet och tillse en bra produkt och god service till våra kunder och intressenter.

För dig som besöker och kontaktar oss via vår webbplats så samlar vi in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker och interagerar med vår webbplats. Detta gör vi för att:

• I syfte för att kommunicera med och besvara frågor från dig genom formulär, e-mail, telefon eller bokning av möte.

• I syfte för personifiering av vår webbplats genom att hämta information från webbläsare/enhet, vanligtvis genom cookie.

• I syfte att föra statistik, felsökning och besöksbeteende för att öka användarupplevelsen.

• I syfte för marknadsföringsutskick behandlar Workly personuppgifter för att erbjuda informations- och marknadsutskick till intressenter och potentiella kunder.

I dessa fall är den lagliga grunden för behandlingen att behandlingen är nödvändig för vårt intresse att uppfylla ovan nämnda ändamål och att det intresset väger tyngre än ditt intresse att inte få dina personuppgifter behandlade.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter är allt som kan identifiera dig personligen, såsom, namn, adress, personnummer, e-mail, telefonnummer osv. Det är bara den av typ av information vi samlar in om dig.

Vilka är personuppgiftebiträden?

För att Workly ska uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandling använder vi tjänste- och systemleverantörer av IT, webbplats, marknadsföringstjänster (t.ex. marketing automation, optimeringsverktyg och tjänster för marknadsföringsutskick), CRM-system, monitoring- och prospekteringsverktyg, som behandlar personuppgifter på vårt uppdrag (personuppgiftsbiträden). Våra personuppgiftsbiträden får endast behandla personuppgifterna enligt våra instruktioner och är även skyldiga enligt lag att ta till tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna.

Vilka är mottagarna eller de kategorier av mottagare som kommer ta del av personuppgifterna?
De enda aktörerna som får del av personuppgifterna är Workly samt våra personuppgiftbiträden (se ovan) och eventuella underbiträden.
Sker någon tredjelands överföring?
Det sker en viss överföring av personuppgifter till USA i anledning av att några av Worklys underbiträden är belägna där. Vi försöker dock i möjligaste mån att undvika sådan överföring och arbetar med att byta ut leverantörer där det krävs överföring till tredjeland. Där så sker har vi dock tillsett att det ingåtts standardavtalsklausuler samt vidtagit lämpliga, adekvata och passande skydds- och säkerhetsåtgärder. Du kan få en beskrivning av vilka åtgärder som vidtagits om du kontaktar oss.
Hur länge sparas personuppgifterna?
Personuppgifterna kommer inte att behandlas längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och även i övrigt i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgifterna gallras kontinuerligt.
Vilka rättigheter har du som registrerad?
Du har som registrerad rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller att behandlingen ska begränsas samt att invända mot behandling (se vidare nedan) samt en rätt till dataportabilitet. Se också den övriga information du fått som arbetstagare om den behandling vi genomför som arbetsgivare.
Rätten att göra invändningar
Om den rättsliga grunden för behandlingen är baserad på en intresseavvägning har du som registrerad rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifterna. Workly måste då vidta en förnyad bedömning och kunna visa att vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än ditt intresse av att uppgifterna inte behandlas.
Varifrån har vi fått tillgång till personuppgifterna?
Nästan alla uppgifter vi behandlar om dig inhämtas från dig själv. I undantagsfall kan också personuppgifter om dig behandlas som lämnats av annan inom organisationen eller från allmänt tillgängliga källor (såsom myndigheter).
Automatiserat beslutsfattande
Det sker inget automatiserat beslutfattande (inbegripet profilering) vid den nu aktuella behandlingen.
Du kan alltid återkalla till ditt samtycke
Om behandlingen skulle grundas på att du lämnat ditt samtycke till behandlingen så kan du närsomhelst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades.
Du har alltid rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten eller motsvarande tillsynsmyndighet

Om du har frågor eller synpunkter på den behandling som sker av personuppgifter kan du alltid vända dig till oss. Du kan komma i kontakt med oss på följande sätt:

Telefon: +46 70 222 58 94

E-post: info@worklygroup.com

Du kan också alltid inge klagomål eller motsvarande till den svenska tillsynsmyndigheten – Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).

En person och ett lås.

In accordance with the current EU data protection laws, please take a minute to reviwe the term & conditions for using our services. Our terms describe how we use data and the options available to you.