eNPS - Employee Net Promoter Score

Arbetsmarknaden är i snabb förändring, tiden när anställda stannade hela sina yrkesliv hos samma arbetsgivare är sedan länge förbi. Idag står företag inför utmaningen att yngre generationer av anställda i högre grad än tidigare är öppna för nya jobb och därför ofta lämnar sitt nuvarande företag efter ett par år. För att behålla medarbetarna duger det inte längre med att erbjuda bra lön och villkor, det är minst lika viktigt att medarbetarna känner sig engagerade och delaktiga på arbetsplatsen.

Glada medarbetare som svarar en eNPS undersökning

eNPS visar lojaliteten hos medarbetarna

eNPS är ett sätt att mäta hur lojala medarbetarna är till sin arbetsgivare och visar på den motståndskraft som finns i organisationen mot att anställda kommer att sluta. Med tanke på de utmaningar som företag har idag med att behålla kompetent personal är det inte kostigt att eNPS har blivit ett populärt och viktigt nyckeltal att följa. 

Vad är eNPS?

Förkortningen eNPS står för employee Net Promoter Score och är en utveckling av den beprövade metoden från Fred Reichhelds: Net Promotore Score (NPS). Att med en enkel fråga mäta kundlojalitet “Skulle du rekommendera företaget till en vän eller kollega?”. eNPS är den interna motsvarigheten med syfte att mäta företagslojalitet hos de anställda.

Hur mäts eNPS?

I eNPS ställs frågan: Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän eller bekant?

Medarbetarna svarar på en skala mellan 0-10 och sorteras in i tre kategorier:

0-6 = Medarbetare som är Kritiker
7-8 = Medarbetare som är Passiva
9-10 = Medarbetare som är Ambassadörer

Hur eNPS funkar

Vad betyder Kritiker, Passiva och Ambassadörer?

Kritiker i Workly eNPS

Kritiker

De som svarat 0-6 är överlag missnöjda med sin arbetsgivare. Kritiker tenderar att fokusera på problem och kan sprida dålig stämning på arbetsplatsen. Kritiker kan också sprida en dålig bild av arbetsplatsen även utanför jobbet (negativ word of mouth). Med förbättringar på arbetsplatsen och ökat engagemang kan Kritiker (framförallt de som svarat 5-6) flyttas upp till kategorin Passiva.

Passiva i Workly eNPS

Passiva

De som svarar 7-8 ses som passiva. Passiva medarbetare sprider inte dålig stämning eller en dålig bild av arbetsplatsen. Passiva medarbetare är dock mottagliga för erbjudanden från andra arbetsgivare. De är också mottagliga för influenser från både Kritiker och Ambassadörer. Det är en grupp som genom förbättringar på arbetsplatsen och ökat engagemang kan flyttas upp till kategorin Ambassadörer.

Ambassadör i Workly eNPS

Ambassadörer

De som svarat 9-10 är ofta lojala, produktiva och trivs med sitt arbete. Dessa personer pratar gott om arbetsplatsen och sprider positiva influencer. Ta till vara feedbacken från dessa personer och vårda er relation. Vi vill att alla medarbetare blir Ambassadörer, men arbetet tar inte slut där - tvärtom! Försök ta till vara Ambassadörernas synpunkter och ideer för att förbättra arbetsplatsen och sprida deras positiva inställning. Det är det bästa sättet för att både dra nytta av Ambassadörerna och fortsätta att hålla dem nöjda.

Hur beräknas eNPS?

Det är enkelt att räkna ut eNPS. Du tar andelen Ambassadörer minus andelen Kritiker.

Exempel: Företag X har 100 anställda som svarat på eNPS-frågan:

  • 48 (48 %) har svarat 9-10. Dessa är Ambassadörer.
  • 25 (25 %) har svarat 7-8. Dessa är Passiva.
  • 27 (27 %) har svarat 0-6. Dessa är Kritiker.

eNPS = 48 – 27 = 21 – Företagets eNPS är i exemplet alltså 21.

Vad är ett bra resultat för eNPS?

Resultatet för eNPS kan vara allt från -100 till + 100. Det finns inget självklart svar på vad som är ett bra eller dåligt resultat då det dels finns vissa skillnader mellan branscher och mellan olika länder.

Rent generellt ses dock allt över 0 som en acceptabel eNPS och allt över 20 som en bra eNPS.

Alla organisationer har olika förutsättningar och när det kommer till eNPS är därför den viktigaste jämförelsen det egna företaget. Vilket eNPS-tal ni bör sikta mot beror helt enkelt på vart ni står idag och vilka förutsättningar ni har i ert förbättringsarbete.

Fördelar med att följa upp eNPS

Den stora fördelen med eNPS är att med en standardiserad fråga kunna följa upp lojaliteten hos er personal. Att följa upp personalens lojalitetsnivå har blivit allt viktigare i takt med att medarbetares lojalitet på arbetsmarknaden överlag har blivit lägre. Om anställda inte trivs riktigt bra söker de sig helt enkelt vidare inom ett par år.

Enkelheten och betydelsen av eNPS har gjort måttet mycket populärt och det används i många organisationer som ett av de viktigaste nyckeltalen. Förutom att följa upp eNPS internt används måttet allt oftare för externa rapporter och bolagsvärderingar.

Begränsningar med att använda eNPS

Samtidigt som det finns goda anledningar för att följa upp er eNPS så är begränsningarna lika tydliga. eNPS är ett kvitto på vad personalen tycker men måttet säger ingenting om vad det är som fungerar bra eller mindre bra, eller för den delen vad det är som kan förbättras.

För att kunna förbättra er eNPS behöver frågan ställas tillsammans med andra relevanta frågor som påverkar eNPS. Engagerade medarbetare är oftast de mest lojala. Nyckeln till en ökad eNPS är därför att arbeta med de frågor som leder till en mer engagerad personal.

Workly - Ett modernt verktyg för att höja er eNPS

Medarbetare som känner sig delaktiga och engagerade på sitt jobb är nästan alltid de som svarar högst på eNPS-frågan. För att höja er eNPS är därför den bästa insatsen ni kan göra att höja er engagemangsnivå.

Workly har tagit fram en plattform som ger de bästa förutsättningarna för att öka medarbetarnas engagemang samtidigt som ni följer upp er eNPS.

Det som är unikt med Workly är att medarbetarna själva får vara delaktiga och ha inflytande över det som kan förbättras. 

Förbättringarna gäller de fem områden som Worklys forskning visat ha störst påverkan på engagemanget och det är: Dialog, Inflytande, Personlig utveckling, Teamkänsla och Tydlighet. Den starkaste drivaren för Engagemang är Inflytande som handlar om att medarbetaren har möjlighet att påverka och vara delaktig.

Workly leder alltså till förbättringar på de fem områden som ökar engagemanget mest samtidigt som konceptet i sig leder till ökat engagemang eftersom medarbetarna får möjlighet att vara delaktiga och påverka.

Läs också våra 5 tips på hur du mäter eNPS på bästa sätt.

Se hur Workly kan hjälpa din organisation

Mer information

En person och ett lås.

In accordance with the current EU data protection laws, please take a minute to reviwe the term & conditions for using our services. Our terms describe how we use data and the options available to you.