Riskbedömning av arbetsplatsen

Så här gör du en riskbedömning av arbetsmiljön

Att genomföra en riskbedömning av arbetsmiljön är en viktig process för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsplats. I den här guiden går vi igenom de olika stegen för att utföra en riskbedömning av din arbetsplats. 

Inledning

En säker och hälsosam arbetsmiljö är en av de mest grundläggande rättigheterna för varje arbetstagare. Att genomföra riskbedömningar av arbetsmiljön är därför en kritisk process som varje arbetsgivare bör ta på allvar. Denna artikel syftar till att guida dig genom processen för riskbedömning, dess betydelse, och hur du kan implementera den på din arbetsplats.

🛠️ Tips: Riskbedömning med Workly

Att utföra en riskbedömning utan systemstöd kan vara en tidskrävande och dyr process. Workly har därför byggt in en funktion för Riskbedömning direkt i plattformen som fokuserar på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Sätt riskvärden och få ett meddelande när tröskeln blir för låg och skapa handlingsplaner för kontinuerlig förbättring. Allt i ett enkelt gränssnitt. 

Vad är en Riskbedömning?

Riskbedömning är en systematisk process som identifierar och bedömer potentiella risker på arbetsplatsen. Det är viktigt att den organisatoriska arbetsmiljön inte glöms bort, det vill säga det som handlar om hur arbetet är organiserat. Exempelvis arbetsbelastning, schemaläggning eller kränkande särbehandling. Genom att förstå och kvantifiera dessa risker kan arbetsgivare ta proaktiva steg för att förhindra en ohälsosam arbetsplats. Riskbedömning är ett steg i att arbeta med organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

Steg för steg guide: Riskbedömning av arbetsmiljön

1 Identifiera faror

 • Research: Börja med att göra en omfattande undersökning av arbetsplatsen för att identifiera alla möjliga faror. Detta inkluderar att kontrollera maskiner, arbetsprocesser, arbetsområden samt hur personalen trivs och mår.
 • Tidigare incidenter: Granska tidigare incidentrapporter för att identifiera återkommande problem. Glöm inte bort eventuella incidenter kopplat till den organisatoriska arbetsmiljön, exempelvis hög arbetsbelastning eller kränkande särbehandling.
 • Medarbetarfeedback: Uppmuntra medarbetarna att rapportera potentiella risker och fråga medarbetarna hur de uppfattar olika riskfaktorer. En dialog med personalen är viktig.

2 Bedöma riskerna

 • Riskvärdering: Utvärdera sannolikheten och konsekvenserna av identifierade risker. 
 • Prioritering: Ranka riskerna baserat på deras allvar och sannolikhet.

3 Utveckla kontrollåtgärder

 • Förebyggande åtgärder: Inför förebyggande åtgärder för att minimera eller eliminera riskerna.
 • Skyddsutrustning och arbetsmiljö: Tillhandahåll lämplig skyddsutrustning till medarbetarna och se till att arbetsmiljön är säker.

4 Implementera kontrollåtgärder

 • Utbildning: Utbilda medarbetarna om de nya kontrollåtgärderna och hur man använder skyddsutrustningen korrekt.
 • Kommunikation: Se till att alla är medvetna om de nya rutinerna och varför de är viktiga.

5 Övervaka och utvärdera

 • Personalundersökningar: Ett viktigt steg är att löpande undersöka hur personalen mår, exempelvis via en medarbetarundersökning. Det här krävs för att undersöka den organisatoriska arbetsmiljön.
 • Regelbunden översyn: Genomför regelbundna kontroller för att säkerställa att kontrollåtgärderna fungerar som de ska.
 • Uppdateringar: Uppdatera riskbedömningen regelbundet och när det sker förändringar i arbetsmiljön.

6 Dokumentation

 • Regelbunden översyn: Genomför regelbundna kontroller för att säkerställa att kontrollåtgärderna fungerar som de ska.
 • Uppdateringar: Uppdatera riskbedömningen regelbundet och när det sker förändringar i arbetsmiljön.

Genom att följa dessa steg noggrant kommer du att skapa en säkrare och bättre arbetsplats och därmed följa arbetsmiljölagstiftningen. 

Nyckelord: Riskbedömning, arbetsmiljö, säker arbetsplats, förebyggande åtgärder, skyddsutrustning, arbetsmiljölagstiftning, dokumentation, utbildning.

Slutord

Att skapa en säker arbetsmiljö genom riskbedömningar är inte bara en juridisk skyldighet, utan det är också en investering i företagets framtid och dess mest värdefulla tillgång – dess anställda. Genom att vara proaktiv och systematisk kan du skapa en arbetsplats som är säkrare och mer produktiv, samtidigt som du uppfyller arbetsmiljölagen. 

Nyckelord: Riskbedömning, arbetsmiljö, säker arbetsplats, förebyggande åtgärder, skyddsutrustning, arbetsmiljölagstiftning, dokumentation, utbildning.

Skapa en automatisk riskbedömning med Workly

En person och ett lås.

In accordance with the current EU data protection laws, please take a minute to reviwe the term & conditions for using our services. Our terms describe how we use data and the options available to you.