Guide: Vad är OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö?

Vad är OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö?

Organisatorisk och social arbetsmiljö, även kallat OSA, är ett ämne som blivit mer och mer aktuellt sedan föreskrifterna infördes av Arbetsmiljöverket 2016. Idag har mer än 5000 inspektioner utförts. Men vad innebär egentligen OSA? Vilka lagkrav finns? Och hur kommer man igång? 

Det är några av frågorna vi tänker nysta upp i vår stora OSA Guide. 

Inledning

För att en organisation ska nå framgång krävs inte bara en god affärsstrategi och kvalificerade medarbetare; den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) spelar också en central roll. Men vad innebär det egentligen, och hur kan ditt företag dra nytta av en positiv OSA? Låt oss djupdyka i ämnet.

Vill ni lära er mer om hur ni maximerar potentialen med OSA? Anmäl er till vårt webbinarium om OSA.

Vad är Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA)?

Organisatorisk och social arbetsmiljö handlar om de psykosociala aspekterna av arbetslivet. Det täcker allt från arbetsbelastning och arbetstider till relationer på arbetsplatsen, ledarskap och företagskultur. En positiv OSA kan öka medarbetarnas välbefinnande, motivation och produktivitet, medan en negativ OSA kan leda till stress, ohälsa och hög personalomsättning.

Arbetsmiljö AFS 2015:4

Arbetsmiljö är ett centralt ämne som berör varje arbetsplats i Sverige. En specifik reglering som kommit att bli särskilt uppmärksammad är AFS 2015:4, som fokuserar på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). 

Vad är AFS 2015:4?

AFS 2015:4, utfärdad av Arbetsmiljöverket, specificerar kraven på arbetsgivarens arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö. Denna föreskrift riktar in sig på områden som arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling – faktorer som inte bara påverkar det fysiska, utan framför allt det psykiska välbefinnandet på jobbet. Arbetslivets förändring, med ökade psykosociala påfrestningar, gör det nödvändigt att uppmärksamma och hantera dessa risker. Genom att följa AFS 2015:4 säkerställer arbetsgivaren att medarbetarnas välbefinnande prioriteras.

Varför är OSA viktigt?

👥 Minska personalomsättningen

Medarbetare i en positiv arbetsmiljö känner sig mer engagerade och är mindre benägna att lämna organisationen.

👷 Ökad produktivitet

När medarbetare trivs och mår bra ökar deras produktivitet.

🤝 Bättre arbetsrelationer

En positiv OSA främjar bättre kommunikation och samarbete mellan kollegor.

🛡 Riskminimering

Att hantera problem inom OSA kan minska risken för arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivningar.

Hur kan du förbättra din OSA?

📝 Genomför arbetsmiljöenkäter

Genom att regelbundet utföra arbetsmiljöenkäter får du insikt i hur dina medarbetare upplever arbetsmiljön. Workly kan hjälpa er med olika typer av undersökningsverktyg.

🎓 Utbildning och utveckling

Investera i ledarskapsutbildningar och teambuilding för att bygga en stark och sammanhållen arbetskultur. Kunskap om hur OSA fungerar och vetskap om dess krav är vitalt för att lyckas, vilket vi på Workly gärna hjälper till med.

💬 Kommunicera öppet

Uppmuntra till öppen kommunikation där medarbetare känner sig trygga att uttrycka sina tankar och känslor. Workly erbjuder ett systemstöd som hjälper medarbetare att kommunicera och lära av varandra, boka en demo så visar vi gärna hur.

🖥️ Använd Workly - med komplett OSA stöd

Lös utmaningarna av Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA) med Worklys kompletta digitala OSA stöd.  Med Workly, transformeras arbetet med OSA från en tidskrävande börda till en smidig och värdefull process. 

Grunderna till att arbeta med organisatorisk och social arbetsmiljö

Att arbeta med organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) är avgörande för att skapa en hälsosam och produktiv arbetsplats. Här är några grundläggande aspekter att överväga när du arbetar med OSA:

🤔 Förståelse och Engagemang

 • Ledarskapets roll: Starkt och engagerat ledarskap är nyckeln. Ledare bör förstå vikten av en god arbetsmiljö och vara aktiva i sitt arbete med dessa frågor.
 • Medvetenhet: Alla på arbetsplatsen bör vara medvetna om betydelsen av OSA och dess inverkan på både välbefinnande och produktivitet.

📜 Policy och Rutiner

 • Upprätta policyer: Ha tydliga policyer för OSA som inkluderar aspekter som arbetsbelastning, arbetstider, och hantering av kränkande särbehandling.
 • Implementera rutiner: Se till att det finns rutiner för att identifiera, förebygga, och hantera problem relaterade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

🛡 Riskbedömning och förebyggande

 • Regelbundna riskbedömningar: Identifiera potentiella risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön genom regelbundna utvärderingar.
 • Åtgärdsplaner: Utveckla och implementera åtgärdsplaner för att hantera identifierade risker.

💬 Kommunikation och delaktighet

 • Öppna kommunikationskanaler: Uppmuntra en öppen dialog där medarbetare kan uttrycka sina åsikter och känslor om arbetsmiljön.
 • Inkludera medarbetare: Aktivt inkludera medarbetarna i att forma sin arbetsmiljö. Deras perspektiv är viktigt för att förstå och förbättra OSA.

🔍 Kontinuerlig uppföljning och förbättring

 • Utvärdera och justera: Regelbunden uppföljning av både policyer och åtgärder för att se till att de fortfarande är relevanta och effektiva.
 • Lärande organisation: Uppmuntra en kultur av kontinuerligt lärande och förbättring inom området arbetsmiljö.

🌱 Utbildning och Utveckling

 • Utbilda ledare och anställda: Se till att alla, särskilt ledare och chefer, får adekvat utbildning i OSA-relaterade ämnen.
 • Personlig utveckling: Stöd personalens utveckling i enlighet med deras individuella behov och arbetsroll.

💚 Hälsa och Välbefinnande

 • Främja hälsa: Skapa initiativ och program för att främja både fysisk och psykisk hälsa på arbetsplatsen.
 • Balans mellan arbete och privatliv: Uppmuntra och underlätta en balans mellan arbetsliv och privatliv.

Att aktivt och systematiskt arbeta med dessa områden hjälper inte bara till att följa lagkrav utan också till att bygga en starkare, mer hållbar och engagerad arbetsstyrka.

Grundpelare till att arbeta med OSA

⚖️ Vad säger lagen om OSA?

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) har blivit allt viktigare på arbetsmarknaden över tid, särskilt i länder som Sverige. Där finns specifika regler och riktlinjer som arbetsgivare måste följa gällande OSA.

 1. Arbetsmiljölagen (AML): Denna lag kräver att arbetsgivare systematiskt och fortlöpande planerar, leder och kontrollerar verksamheten på ett sätt som leder till en sund arbetsmiljö. Den psykosociala arbetsmiljön omfattas också av AML, vilket innebär att arbetsgivare måste förebygga risker för ohälsa orsakad av bland annat arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

 2. Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4): Med utgångspunkt i AML har Arbetsmiljöverket utfärdat specifika föreskrifter gällande OSA. Dessa föreskrifter specificerar arbetsgivarens skyldigheter avseende den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

  • Arbetsbelastning: Arbetsgivaren ska se till att ingen medarbetare utsätts för en sådan arbetsbelastning som kan leda till ohälsa.

  • Arbetstid: Arbetstidens förläggning ska anpassas till människors olika förutsättningar och behov.

  • Kränkande särbehandling: Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förhindra att arbetstagare utsätts för kränkande särbehandling.

  • Krav på policy och rutiner: Arbetsgivaren ska ha en policy och rutiner för att förhindra illa behandling och ska vidta åtgärder om någon anställd utsätts för eller riskerar att utsättas för illa behandling.

 3. Skyddsrond och riskbedömning: Arbetsgivaren ska regelbundet och systematiskt genomföra skyddsronder och riskbedömningar, där man också ser över den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Denna översikt ska dokumenteras och leda till åtgärdsplaner om risker upptäcks.

 4. Medverkan: Enligt AML ska arbetsgivare och arbetstagare samverka för en god arbetsmiljö. Detta innebär att de tillsammans arbetar med arbetsmiljöfrågor, inklusive OSA.

⚠️ Vad händer om man inte följer lagen?

Att inte följa dessa lagar och regler kan resultera i sanktioner från Arbetsmiljöverket, inklusive böter eller andra påföljder.

Om du behöver specifik rådgivning gällande OSA och hur det påverkar din organisation, rekommenderar vi en kostnadsfri konsultation med Workly där vi går igenom vad ni bör tänka på och hur ni kommer igång med arbetet enklast.

Slutord

Organisatorisk och social arbetsmiljö är inte bara en ”trevlig att ha”-faktor. Det är en avgörande del av att bygga en framgångsrik, hållbar och motståndskraftig organisation. Genom att investera tid och resurser i att förbättra din OSA, skapar du en arbetsplats där medarbetare trivs, växer och bidrar till företagets övergripande framgång.

Det här kan vara ett omfattande arbete utan hjälp, därför har vi på Workly byggt in ett digitalt stöd för OSA i vår plattform som gör det enkelt och automatiskt att arbeta med OSA. 

Relaterade sökord: arbetsmiljö, arbetsbelastning, arbetsrelationer, företagskultur, produktivitet, riskminimering, arbetsmiljöenkäter.

Kom igång med ert OSA-arbete

© All rights reserved Workly 2023

En person och ett lås.

In accordance with the current EU data protection laws, please take a minute to reviwe the term & conditions for using our services. Our terms describe how we use data and the options available to you.