Medarbetarenkät och enkätundersökning på ett smart sätt

Medarbetarenkäter och enkätundersökning är inte ett nytt begrepp. Några av oss kanske till och med har svarat på analoga undersökningar – på papper! Att bara kunna svara på en medarbetarenkät digitalt har gjort det enklare för HR-avdelningar. Vi på Workly tycker det här är bra, men inte tillräckligt. Vi vill med modern teknik bygga nästa generations smarta enkätundersökningar.

Personal är glada efter att svarat på enkätundersökning
En smart undersökningsplattform för medarbetarenkäter samlar inte bara in feedback utan hjälper organisationen att faktiskt förbättras baserat på resultatet.

Varför är enkätundersökningar viktiga?

Innan vi börjar göra egna enkätundersökningar måste vi förstå vad en enkätundersökning är och varför de är viktiga. Kort förklarat är en enkätundersökning ett verktyg för att samla in svar på en uppsättning av frågor. Den gemensamma nämnaren för en enkätundersökning är att samma frågor ställs till ett antal personer, exempelvis till personalen. Utformningen och vilka frågor som ställs kan vara helt olika.

Det kan vara så enkelt som hur många vänner som kommer till en middagsbjudning eller vad dina medarbetare tycker om arbetsplatsen. Syftet med en enkätundersökning är att samla in feedback som avsändaren kan agera på. Enkätundersökningar är ett verktyg för att samla in fakta om människors åsikter och beteenden. Det insamlade resultatet kan i sin tur användas för att fatta viktiga beslut.

En av de största styrkorna av enkätmetodiken är att svara på frågan ”varför”, vi kan samla in mängder av data automatiskt i vår digitala värld men vi kan sällan svara på frågan ”varför” via digitala mätpunkter. Enkätundersökningar ger oss istället möjligheten att få svar på just detta via explicita data, det vill säga insikter som inhämtas direkt från personen. På så sätt kan enkäter mer pålitligt ge svar på motivationen bakom olika handlingar.

Den här metodiken är perfekt för att samla in synpunkter från medarbetare. Dock finns det stora skillnader i hur enkätundersökningarna är byggda och vilket resultat de ger. Att bara ställa frågan ”vad tycker du om arbetsplatsen” räcker tyvärr inte i dag.

Vad är en smart medarbetarenkät?

Ett typexempel på en smart medarbetarenkät är skapad med Worklys verktyg. Fokus ligger inte bara på att samla in feedback som många andra system, utan att även att ta hand på resultatet av undersökningen som är minst lika viktigt. En smart medarbetarundersökning ska med andra ord ge dig vägledning för att skapa de åtgärder som behövs för att förbättra arbetsplatsen kontinuerligt. Ett sätt att skapa smarta medarbetarenkät är genom användandet av pulsundersökningar, som blivit allt vanligare. Läs mer om hur pulsundersökningar fungerar här. De mäter det som är viktigt för engagemanget hos medarbetarna med snabba och enkla frågor. Att enbart använda pulsundersökningar gör dock inte en medarbetarenkät smart, det är ett verktyg för att samla in feedback. Det som gör undersökningen smart är vad plattformen gör med resultatet. I Worklys fall samlar vi först in synpunkter och baserat på svaren tar vårt smarta system fram förslag och åtgärder anpassat för att utveckla teamet. Det viktiga att ta med sig här – oavsett om det är Workly som är ett smart system eller något annat – är att användarna får hjälp att faktiskt utveckla och förbättra. En ”smart” medarbetarenkät som bara samlar in feedback tycker inte vi är speciellt smart. En smart medarbetarplattform ska automatisera hela flödet från insamlad data till utförda åtgärder och då räcker inte de traditionella enkätverktygen till. Om du är nyfiken på hur Worklys smarta medarbetarenkäter fungerar kolla in Worklys plattform här.
medarbetarenkat-enkatundersokning-workly

Olika exempel på enkätundersökning

Exempel på vanliga enkätundersökningar anpassade till medarbetare.

Medarbetarundersökning

Den klassiska varianten för att samla in feedback från medarbetarna. Vanligtvis skickas undersökningen ut 1-2 gånger om året och kan vara ganska omfattande. Syftet med en medarbetarundersökning är att få en övergripande bild av en organisations åsikter, exempelvis hur personalen mår och trivs på arbetsplatsen. Resultatet ska sedan användas som beslutsunderlag för att skapa förbättringar. Det är också vanligt att resultatet jämförs från år till år för att se hur trenden utvecklas. Utformningen av frågorna kan se väldigt olika ut men då medarbetarundersökningen ofta är en större undersökning är följdfrågor och fritextsvar vanligt.

Pulsundersökning

Har blivit mer populära för deras enkelhet och snabba svar. Pulsundersökningar har blivit den naturliga efterträdaren till de traditionella medarbetarundersökningarna. De skickas ut oftare med kortare intervaller och färre antal frågor för att få kontinuerlig feedback från din medarbetarna. En av de stora fördelarna med pulsfrågor är att det går att hitta problem tidigt, vilket möjliggör åtgärda för att hantera problemet i tid.
Mätningarna kallas för pulsundersökningar då man ”tar pulsen” på hur organisationen mår just här och nu.

Onboardingenkät

Med en onboarding enkät mäter du den första tiden på företaget för de nyanställda. En person som är nyanställd har ofta ett helt nytt perspektiv och upplevelse av företaget än någon som varit där en längre tid. Därför kan det vara nyttigt att låta nyanställda svara på en onboardingenkät. Vanligtvis frågar man de nyanställda om hur rekryteringsprocessen upplevdes och hur den första tiden på företaget känns. Syftet är att hitta nya insikter, exempelvis om rekryteringsprocessen och hur arbetsgivarvarumärket upplevs.

Exitundersökningar

En exitundersökning är precis som det låter en undersökning där någon lämnar organisationen. Undersökningen är ett bra verktyg för att hitta orsaken till att personal lämnar, det i sin tur är viktigt för att förstå hur du ska få andra att stanna. Om orsaken till uppsägningen är ett missnöjde på arbetsplatsen är det värdefull information för att göra något åt det. De som lämnar är ofta ärliga i sina svar och kan ge viktig feedback i det fortsatta förbättringsarbetet.

eNPS

eNPS (Employee Net Promoter Score) är en kort undersökning på en fråga som enkelt förklarat mäter lojaliteten hos medarbetarna. Frågan som ställs är ” Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän eller bekant?” där svaret graderas på en skala från 0 till 10.

En fördel med Employee Net Promoter Score är att det är ett enkelt och snabbt sätt att mäta hur lojala och engagerade personalen är på företaget samtidigt som det går att benchmarka mot andra företag. Men kom ihåg att varje organisation har sina unika förutsättningar. eNPS frågor kan med fördel användas som komplement i andra undersökningar och kan exempelvis vara en del av en medarbetarundersökning eller pulsundersökning. Om du vill veta mer om eNPS rekommenderar vi att läs mer här.

Medarbetarenkät – hur du ställer rätt frågor

Dags att skapa din egen medarbetarenkät? Vi rekommenderar att använda ett verktyg som Workly för att få ut mest effekt av din undersökning. Våra frågor är framtagna med evidensbaserad forskning för att fungera på bästa sätt i vår plattform. Om du vill skriva dina egna frågor är det viktigt att du dels ställer rätt frågor och dels ställer frågorna på rätt sätt. Frågor som ställs på fel sätt kan ge skilt olika resultat.

Här är våra fem tips för att skriva egna medarbetarfrågor.

Cirkel med siffran 1.

Undvik för många fritextfrågor

Fritextfrågor bör fungera som komplement till enkäten då dessa tar mer eftertanke at svara på vilket resulterar mer tid i enkäten och att fler svarare ger upp och avslutar enkäten. Lägg fritextfrågorna i slutet av enkäten, på det sättet kan du samla in svar på de föregående frågorna även om respondenten lämnar.

Cirkel med siffran 2.

Undvik åsikter i frågan

Om frågan innehåller åsikter eller är ledande kan svaren som ges påverkas och du får in andra svar än vad respondenten egentligen tyckte. Som exempel, frågan ” Hur fantastisk tycker du att vår kundtjänst är?” Kan uppfattats som ledande och kan ge felaktiga svar. Försök istället hålla frågan så objektiv du kan.

Cirkel med siffran 3.

Använd objektiva svarsalternativ

Ungefär av samma anledning som punkt 2 bör du använda väl avvägda svarsalternativ för att inte påverka den som svarar. Om du till exempel endast använder positiva alternativ kommer en person som är mer negativt inställd inte hitta något alternativ som passar och undersökningen kommer kännas mindre trovärdig. Resultatet kommer också att bli snedvriden och inte återspegla de verkliga åsikterna. Skriv svarsalternativet med så objektiv ton som möjligt i stället.

Fråga inte flera saker i samma fråga

Undvik att skriva förvirrande eller otydliga frågor, risken är hög att du får in svar som inte stämmer överens med verkligheten. En vanlig orsak till frågor som skapar förvirring är när en fråga har två frågor i sig. Exempel, ”Vad tycker du om vår kundservice och supportavdelning?” Här ber vi respondenten att svara på två saker som kan ha olika svar. I detta fall är det bättre att dela upp frågan i två enskilda. Försök ställa frågan så tydligt och enkelt som möjlighet.

Fråga inte samma sak

Undvik att ställa frågor som påminner om varandra, den som svarar kommer uppfatta det som frustrerande. Om du ändå har flera frågor och svarsalternativ som är relativt lika – försök sprida ut frågorna i undersökningen så de inte är direkt efter varandra. Det finns en chans att den om svarar lämnar enkäten eller anger samma svar igen i frustration utan att reflektera över frågan.

Att ställa rätt frågor är dock bara ett steg i processen, därför rekommenderar vi att använda ett smart enkätverktyg som även tar hand om resultatet och hantering av åtgärder. Läs mer om hur Workly funkar här.

Se hur Workly kan hjälpa din organisation

Mer information

En person och ett lås.

In accordance with the current EU data protection laws, please take a minute to reviwe the term & conditions for using our services. Our terms describe how we use data and the options available to you.