Pulsmätning för medarbetare

En av grundförutsättningarna till ett framgångsrikt företag är att ha engagerad och kompetent personal och då är en förutsättning att veta hur engagerad personalen faktiskt är. Utan den vetskapen är det svårt att göra förbättringar, här kan en pulsmätning eller pulsundersökning som det också kallas, vara till hjälp för att mäta är engagemangsnivån bland medarbetarna.

Pulsmätning hos medarbetare

Pulsmätningar har blivit mer och mer populärt. Anledningen är att pulsmätningar är snabba och korta undersökningar som gör det enkelt att samla in feedback. I Workly använder vi oss av pulsmätningar, som en del i våra sprintar, för att samla in synpunkter från medarbetare. Vi använder sedan resultatet för att skapa åtgärder som syftar till att höja engagemanget.

Hur funkar en pulsmätning?

Det kan så klart se olika ut i olika organisationer men den gemensamma nämnaren är att en uppsättning frågor skickas ut i regelbundna intervaller. Ofta är frågorna lätta och få i antal jämfört med en större medarbetarenkät. Syftet är att ta ”pulsen” på organisationen med enkla och snabba frågor. Vanliga intervaller för pulsmätningar kan vara varje vecka, varannan vecka eller en gång i månaden. Det är numera ett vanligt verktyg för HR-avdelningar och chefer att använda för att samla in synpunkter om exempelvis företagskulturen, engagemanget eller ledarskapet. Om problem upptäcks i organisationen kan dessa åtgärdas tidigt.

Vår plattform Workly bygger på att pulsmätningar skickas ut i regelbundna intervaller vi kallar för sprintar. Varje sprint inleds med en pulsmätning som består av ett antal frågor för att samla in synpunkter från medarbetarna. Frågorna är snabba och enkla och besvaras inom ett par minuter. Gränssnittet är användarvänligt med möjlighet att svara direkt i webbläsaren på dator eller via mobilen. Alla svar från medarbetarna är anonymiserade så ingen vet vem som svarar vad. Vilket är viktigt för att medarbetarna ska känna sig trygga med att svara. Varje fråga är framtagen med evidensbaserad forskning och hör till något av våra frågeområden:

  • Inflytande
  • Personlig utveckling
  • Dialog
  • Teamkänsla
  • Tydlighet
Vår forskning visar att alla fem frågeområden är drivkrafter av engagemanget hos medarbetarna. Tillsammans har de hög korrelation till engagemanget hos personalen, vilket i sin tur hjälper till att skapa en bättre arbetsplats med flera fördelar som högre lönsamhet och mindre personalomsätting. Här kan du läsa mer om våra frågeområden och fördelar till högt engagemang. Till sist presenteras resultatet av pulsmätingen och sprinten avslutas. Resultaten visas i ett enkelt gränssnitt med sammanställda resultat från teamet, organisationen och respondenten själv.  En av dom viktigaste punkterna efter en pulsmätning är att resultatet av mätningarna inte bara blir en pappersprodukt utan att åtgärder faktiskt utförs för att utveckla och förbättra organisationen. Ett sätt är att uppmana ledare att använda resultatet för verksamheten genom att bjuda in till dialog och lyssna till vad som kan utvecklas. Workly har inbyggda funktioner för att automatiskt skapa åtgärder och stödja ledare i förbättringsarbetet.
Pulsmätning medarbetare på en mobiltelefon med Workly Engage.

Puls och medarbetarundersökning – hur funkar dom tillsammans?

Ett användbart sätt att använda puls- och medarbetarundersökningar tillsammans  är att göra pulsmätningar och komplettera med en årsvis medarbetarundersökning. På så vis kan ni se medarbetarundersöknigen som komplement istället för huvudsaklig källa för att mäta engagemanget och driva positiv utveckling. Frågorna i pulsmätningen är nischade mot våra forskningsbaserade frågeområden vilket gör att dessa inte bör ändras, det skulle dels bryta trovärdigheten av forskningen och dels skulle det vara svårt att mäta samma sak över tid och göra benchmarking mot andra företag svår. Ett bra sätt att lösa problematiken är att använda sig av vår enkätmotor i Workly – där helt unika egna enkäter kan skapas. På så sätt kan organisationens övriga frågor sammanställas i en kompletterande medarbetarundersökning utan att pulsmätningens flöde ändras, exempelvis en eller två gånger om året. Resultaten från båda undersökningarna hittas enkelt i samma admingränssnitt för enkel analys av resultatet.

Tre tips för kompletterande undersökningar

Så, på frågan kan ”medarbetarundersökningar och pulsmätningar arbeta tillsammans?” är svaret – absolut! Men vår rekommendation är att använda den årsvisa medarbetarundersökningen som komplement till pulsmätningen och inte tvärtom.

Cirkel med siffran 1.

Sätt upp en strategi för hur du vill använda undersökningarna

Att enbart mäta och samla feedback räcker inte, sätt upp en strategi för vad du vill åstadkomma med dina undersökningar och se till att frågorna stödjer syftet du vill uppnå. Exempelvis kan pulsmätningarna fungera som källan till regelbundna insikter inifrån organisationen för att mäta, följa upp och utveckla engagemangsnivån. Kompletterande undersökningar kan gå djupare och fokusera på exempelvis arbetsmiljö, organisatoriska förändringar eller annat ni vill mäta.

Cirkel med siffran 2.

Mät inte samma sak

Om ni väljer att komplettera pulsmätningar med en medarbetarundersökning är det viktigt att de skiljer sig åt, upprepa inte samma frågor eller samma syfte. Det kommer irritera den som svarar och ni kommer inte lära er något nytt i era analyser. Se undersökningarna som två olika verktyg som mäter olika saker. När ni skapar den kompletterande medarbetarundersökningen fokusera på data ni saknar men faktiskt kan göra praktisk skillnad för er personal.

Cirkel med siffran 3.

Fråga inte utan handlingsplan

En av den vanligaste kritiken till den traditionella medarbetarundersökningen är att inget sker efter mätningen, den här kritiken gäller självklart även pulsmätningar. Därför är det viktigt att ställa frågor man faktiskt tänker agera på. Ett sätt är att arbeta fram en handlingsplan för att skapa förbättringar utifrån resultatet. På så sätt kommer ni inte undvika att ställa frågor i onödan.

Välj rätt verktyg för din pulsundersökning

Att välja rätt verktyg för att utföra sina pulsundersökningar kan kännas utmanande, speciellt då det i dag finns många olika leverantörer som säger sig leverera tjänsten. Det finns dock en hel del skillnader mellan olika tjänster, så vad ska man tänka på när man väljer pulsundersökningsverktyg?

Vetenskaplig grund

Se till att verktyget mäter rätt saker. Vi vill främst mäta hur engagerad och motiverad vår personal är. Om frågorna inte kan presentera ett resultat för engagemang förlorar pulsundersökningen en del av sitt värde. För att veta att frågorna är rätt och formulerade på rätt sätt rekommenderas ett verktyg som tagit fram sina frågor genom vetenskaplig validering. Vi på Workly har exempelvis tagit fram våra frågor genom ett samarbete med Högskolan i Dalarna där varje fråga valideras till att korrelera till engagemanget.

Förståelse för engagemang och motivation

Se till att leverantören förstår vad som faktiskt motiverar och engagerar personalen. Annars är det svårt att hitta praktiska lösningar för att faktiskt förbättra arbetsplatsen och hitta vad som skapar engagemang och motiverar personalen. Åtgärderna till att utveckla organisationen är lika viktigt som frågeställningen och här är förståelsen för de bakomliggande drivkrafterna A och O.

Erbjuder lösningar för att förbättra

Se till att verktyget erbjuder funkonalitet för att förbättra och utveckla er organisation. Det vill säga att verktyget inte bara samlar in resultat till en analys utan också proaktivt hjälper till att förbättra verksamheten. 

Se hur Workly kan hjälpa din organisation

Mer information

En person och ett lås.

In accordance with the current EU data protection laws, please take a minute to reviwe the term & conditions for using our services. Our terms describe how we use data and the options available to you.