Komplett stöd för OSA

Föreskrifterna om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA) är en stor utmaning för många organisationer. Att på egen hand klara av paragrafer, checklistor och dokumentation är tidskrävande samtidigt som alternativet att ta hjälp av konsulter också leder till en manuell och kostsam process.

Nu finns ett bättre alternativ!

Workly har tagit fram ett komplett digitalt stöd som gör arbetet med OSA mycket enklare samtidigt som det ger mer för HR, chefer och medarbetare.

Laptop från Worklys admin gränssnitt med resultat.

OSA är äntligen enkelt

Alla arbetsgivare ska arbeta kontinuerligt och systematiskt med OSA (Organisatorisk och Social Arbetsmiljö). De fyra grunderna är att Undersökning, Riskbedömning, Åtgärder och Uppföljning. Vi går här igenom hur Workly löst detta så att OSA blir enkelt och givande för er!
OSA-hjulet från Workly
Mobiltelefon med en OSA undersökning från Workly

Undersökning

Med Workly får ni tillgång till ett brett utbud av frågor framtagna i ett forskningssamarbete med docenter i Arbetsvetenskap. Utöver standardfrågor har ni möjlighet att skapa egna frågor som är viktiga för just er. Worklys flexibilitet gör att ni kan ställa frågorna med den periodicitet som passar er. Pulsat t.ex. varje månad, halvårsvis eller årsvis.

Riskbedömning

När frågorna valts sätts Risk- och Målvärden upp för områden som t.ex. Tydlighet och Inflytande. Dessa sätts i samråd med Workly och skyddsombud. De flesta väljer att ha samma risk och målvärden för hela organisatinoen – men undantag kan göras.
Dashboard för att sätta riskvärden för OSA.
Kvinnlig chef som arbetare med OSA i Workly

Åtgärder

Om resultat hamnar under ett riskvärde, ska man enligt OSAs (Organisatorisk och Social Arbetsmiljö) föreskrifter ta fram en handlingsplan med åtgärder. När det händer skapas automatiskt en handlingsplan i Workly. Berörd chef vägleds i att färdigställa handlingsplanen. På det här sättet får ni en enkel och tydlig process som hjälper era chefer att göra förbättringar på viktiga områden när det behövs.

Uppföljning

En viktig del av OSA är att följa upp att åtgärderna får effekt. I Worklys digitala process görs detta automatiskt så att HR och chefer får den hjälp de behöver för att uppfylla kraven som ställs i OSA. Förutom uppföljning av Åtgärder så får ni givetvis också tillgång till alla resultat i Workly med möjlighet att följa trender, filtrera med mera.

Laptop som visar resultat för OSA
Team som arbetar för ökat engagemang med OSA.

Engagemang + OSA = Sant

Många företag och organisationer hanterar idag Engagemang och OSA separat. Så behöver det inte vara! Läs gärna mer om det starka sambandet som finns mellan Engagemang och OSA.

Fler smarta lösningar

Vi har visat hur Workly på ett enkelt sätt hjälper er att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav om att arbeta systematiskt med OSA. Vi hjälper er dessutom med Arbetsmiljöpolicy, Utbildning för chefer samt att kunna ta ut Färdiga OSA rapporter.

Utbildning

Alla chefer och skyddsombud ska enligt föreskrifterna om OSA få en grundläggande utbildning i OSA (Organisatorisk och Social Arbetsmiljö) Workly digitaliserar även detta genom att skapa utbildningsfilmer som gör det enkelt, snabbt och lättsmält för chefer och övriga medarbetare.
Engagerad medarbetare arbetar i ett kontor.
Kvinna arbetar med arbetsmiljöpolicy med Workly till hjälp.

Arbetsmiljöpolicy

Alla organisationer med fler än 10 anställda ska ha en Arbetsmiljöpolicy. Har ni inte redan en på plats får ni tillgång till Worklys grundmall som enkelt anpassas efter förutsättningarna i er verksamhet

Inspektion Arbetsmiljöverket – Automatisk OSA-rapport

Arbetsmiljöverket gör varje år över 500 inspektioner av OSA i Sverige. Om ni får en inspektion, kan ni med Workly enkelt ta fram en komplett OSA-rapport. Den visar hur ni arbetar med OSA, vilka resultat ni haft samt eventuella åtgärder ni gjort. Om Arbetsmiljöverket vill ha ytterligare information så får ni självklart hjälp med det av kunnig personal från Workly.
Medarbetare som ser till att företaget är redo för en inspektion från Arbetsmiljöverket.

Se hur Workly kan hjälpa er med OSA

En person och ett lås.

In accordance with the current EU data protection laws, please take a minute to reviwe the term & conditions for using our services. Our terms describe how we use data and the options available to you.