Teammöte som diskuterar SAM och OSA

SAM och OSA: Viktiga komponenter för en säker och hälsosam arbetsmiljö

I arbetet med att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö spelar både Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) och Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA) en avgörande roll. Denna artikel syftar till att utforska sambandet mellan de båda, och hur de tillsammans bidrar till en effektiv arbetsmiljöhantering.

Vad är SAM?

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) är en strukturerad process för att kontinuerligt och förebyggande arbeta med arbetsmiljöfrågor i en organisation. SAM innefattar att identifiera risker i arbetsmiljön, genomföra åtgärder för att förebygga ohälsa och olyckor samt följa upp och utvärdera dessa åtgärder. SAM är lagstadgat i många länder, vilket gör det till en grundläggande del av arbetsmiljöarbetet. Läs mer om SAM på Arbetsmiljöverket.

Vad är OSA?

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA) handlar om de organisatoriska och psykosociala aspekterna av arbetsmiljön. Det inkluderar faktorer som arbetsbelastning, arbetsorganisation, mellanmänskliga relationer på arbetsplatsen, och möjligheter till delaktighet. OSA är särskilt viktig för att förebygga arbetsrelaterad stress och främja en god psykosocial arbetsmiljö.

Vill ni lära er mer om hur ni maximerar potentialen med OSA? Anmäl er till vårt webbinarium om OSA.

👷 Sambandet mellan SAM och OSA

SAM och OSA är nära sammanlänkade och har som syfte att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö.
  1. SAM innbär att man ska arbeta systematiskt och följa en process för att undersöka, riskbedöma och åtgärda brister i arbetsmiljön. Dessutom ingår i processen att kontrollera att de åtgärder som gjorts fått avsedd effekt.

  2. OSA har tagits fram av Arbetsmiljöverket för att skapa en bra organisatorisk och social arbetsmiljö.

Tillsammans bildar riktlinjerna i SAM och OSA ett bra fundament för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Rätt hanterat ger det många fördelar som minskad personalomsättning, lägre sjukfrånvaro och högre engagemang bland medarbetarna.

Arbetsgivare är enligt Svenk lag skyldiga att följa riktlinjerna som framgår av SAM och OSA

🛠️ Implementering i praktiken

För att framgångsrikt integrera SAM och OSA i arbetsmiljöarbetet, bör organisationer:

  • Utbilda ledare och anställda: Kunskap  är avgörande för att kunna identifiera och hantera arbetsmiljörisker.

  • Regelbunden riskbedömning: Genomföra regelbundna bedömningar som inkluderar både fysiska och psykosociala arbetsmiljörisker.

  • Skapa öppna kommunikationskanaler: Uppmuntra till dialog om arbetsmiljöfrågor, vilket är nyckeln till att hantera OSA-relaterade utmaningar.

Slutsats

Genom att förstå och effektivt integrera både Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) och Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA) kan organisationer skapa en mer omfattande och effektiv arbetsmiljöhantering. Denna integrering är inte bara en laglig förpliktelse utan också en investering i de anställdas välbefinnande och organisationens övergripande produktivitet. För en framgångsrik hantering av arbetsmiljöfrågor är det avgörande att ge lika mycket uppmärksamhet åt både fysiska och psykosociala aspekter av arbetsmiljön.

Nyckelord: SAM, OSA, arbetsmiljö, Systematiskt Arbetsmiljöarbete, Organisatorisk och Social Arbetsmiljö, arbetsmiljöhantering

Kontakta oss för mer information

En person och ett lås.

In accordance with the current EU data protection laws, please take a minute to reviwe the term & conditions for using our services. Our terms describe how we use data and the options available to you.