Engagerade medarbetare driver framgång

Att få engagerade medarbetare är kanske inte alltid av högsta prioritet. Resurser läggs istället på att driva omsättning och lönsamhet. Forskning visar dock på att dessa två faktorer går hand i hand. Gallup har genomfört undersökningar om medarbetarengagemang under 50 års tid och menar att engagerade medarbetare skapar bättre affärsresultat.

Med andra ord driver engagerade medarbetare framgång och lönsamhet. I denna text kommer vi gå igenom ”varför” med forskningen som stöd och ”hur” du som ledare ökar engagemanget hos era medarbetare.

Innan vi går vidare är det viktigt att förstå varför engagerad personal är en tillgång för företag. Personalen är ofta ett företags viktigaste resurs och när den viktigaste resursen presterar som bäst presterar företaget som bäst. Personalen fattar beslut och vidtar åtgärder varje dag som påverkar verksamheten.

Hur engagerad personalen är kommer i sin tur påverka dessa beslut till positiva eller negativa handlingar. Här visar forskning från Gallup att utan engagemang från den enskilde medarbetaren saknas engagemang för teamet, vilket i sin tur gör det svårare att uppnå affärsresultat. 

Engagerad personal – en tillgång för företaget

 I Gallups undersökning från 2020 hittar vi intressanta resultat som visar positiva effekter för den fjärdedel arbetsplatser med högst engagemang jämfört med den fjärdedel arbetsplatser med lägst engagemang. Siffrorna är medianprocentiga skillnader mellan företag i Gallups databas. Förtegen hade följande skillnader i affärsresultat:

högre lönsamhet
1 %
lägre svinn
1 %
högre kundlojalitet
1 %
färre olyckor
1 %
högre försäljning
1 %
färre defekter
1 %
lägre frånvaro
1 %
lägre personalomsättning
1 %

Utifrån siffrorna ovan kan vi tydligt utläsa att engagerade medarbetare ger ett tydligt höjt affärsvärde i många delar av organisationen.

Ser man till annan litteratur i området överensstämmer den med vikten av engagemang och organisationens resultat, se bland annat Larsson, R & Kling, K (2017) ”Engagemangsguiden”. Även I Oracles undersökning från 2015 och 2016 ”Oracle Simply talent: A western European perspective – Measuring the value of employee engagement” ser man betydelsen av engagerade medarbetare tydligt. I rapporten framgår det exempelvis att 94 % av de som deltagit i undersökningen i Sverige anser att medarbetarnas engagemang är strategiskt viktigt för företaget.

Även fast forskningsområdet är relativt nytt råder det till stor del konsensus inom forskningsområdet – högt medarbetarengagemang ger flera positiva affärsfördelar.

Engagerade medarbetare under ett möte.

Hur kan man engagera sina medarbetare?

Vi kan enas om att engagerade medarbetare är positivt för hela verksamheten. Med personal som är motiverade att tillsammans med sina kollegor bidra till organisationens framgångar och samtidigt identifierar sig med sin arbetsgivare är chanserna stora att goda resultat uppnås. Men hur kan man skapa engagerade medarbetare? Och vart ska vi lägga våra resurser?

Första steget är att allokera resurser för att öka engagemanget. Förutsatt att satsningen ger resultat kommer allokering att betala sig själv. Och faktum är att det inte alls behöver vara så vårt. Även små insatser kan göra stora skillnader över tid. Vårt tips är att börja bygga engagemang i de områden som driver engagemang hos medarbetare.

Drivkrafter bakom högt engagemang:

Cirkel med siffran 1.

Inflytande

Inflytande på arbetsplatsen (även kallat medarbetarinflytande) innebär att personalen på ett företag kan påverka det som sker på arbetsplatsen. Exempelvis att kunna påverka beslut som har betydelse för individens eget arbete. Det kan vara så enkelt som att bestämma själv hur olika uppgifter ska utföras.

Cirkel med siffran 2.

Personlig utveckling

Det finns flera vägar att gå för att erbjuda sin personal goda möjligheter till Personlig utveckling. Dels via formell kompetensutveckling genom utbildning och kurser, och även genom integrerat lärande på arbetsplatsen. Här är det viktigt att arbetsplatsen uppmanar sin personal till att lära sig nya saker, exempel på aktiviteter kan vara mentor/lärlingsprogram, rotation av arbetsuppgifter, seminarier, grupparbeten och coaching.

Cirkel med siffran 3.

Dialog

Inom området Dialog ligger stort fokus på de vardagliga samtalen. Det vill säga hur samtalsklimatet upplevs av personalen, lyssnar ledningen till synpunkter och blir medarbetarnas röster hörda. Ett råd är att underlätta för chefer och medarbetare att reflektera kring hur de kommunicerar med varandra, exempelvis hur jargongen på arbetsplatsen upplevs. För bäst resultat ska medarbetarna betrakta varandra som jämställda och få chans att vara aktiva i kommunikationen. Ett tips för möten är att ha tydliga mötesrutiner och att information om mötesagendan skickas ut före.

Tydlighet

När medarbetare upplever att mål och förväntningar är svåra att förstå ökar risken till stress och otillräcklighet, som i sin tur påverkar produktiviteten negativt. Att veta vilka resultat och mål man arbetar mot och se nyttan av sina ansträngningar leder i stället till att arbetet känns både roligare och viktigare. Ett tips är att se till att det finns lättillgängliga beskrivningar av både individuella roller och arbetsuppgifter, organisationens övergripande mål och mer konkreta mål för individer och team att arbeta mot. Reflektion kring målen är bra. Är dom otydliga, alltför långsiktiga, onåbara eller står i konflikt med andra mål? Vilket i så fall behöver åtgärdas.

Teamkänsla

De flesta av oss håller med om att arbeta i grupp är ett effektivt sätt att få saker gjorda, när det görs på rätt sätt. Det ger gruppen, eller teamet tillgång till alla medarbetares färdigheter. En god gemenskap på arbetsplatsen bidrar också till ökad trivsel och ger ett socialt stöd till medarbetarna. Stöd är i sin tur extra viktigt vid stressiga eller svåra situationer som kan uppstå på jobbet. En viktig faktor till att bygga teamkänsla är att ha tydliga mål som teamet tillsammans kan arbeta mot. En annan viktig aspekt är att prestationer inom teamet belönas och erkäns inom teamet före de individuella prestationerna.

Så skapar du engagerade medarbetare med Workly

Att börja bygga engagemang utifrån våra fem engagemangsdrivare är en bra start. Till en början kan det dock kännas överväldigande, vart ska jag börja? Om man ser till rapporten ovan ser det ut som att engagemanget drivs mest av inflytande, ska jag då lägga mina resurser där? Nej inte riktigt, vi vill genom små insatser påverka hela spektrat av engagemanget, genom långsiktig påverkan får vi bäst positiv effekt. Engagemang är inget som kan påtvingas utan det måste komma från varje medarbetare.

Det vi kan göra är erbjuda verktyg som hjälper er med hela kedjan, från att mäta vad som kan förbättras, sätta gränsvärden för engagemangsdrivarna som klart visar för cheferna och HR var problemen finns. Vidare till att hitta åtgärdspunkter som skall leda till att man tar tag i det som ”skaver” i organisationen. Det låter ju som magi kanske du tänker men vi har under flera års tid utvecklat vår plattform Workly. Det går ut på att vi med stöd i forskning och modern teknik hjälper team att själva öka sitt engagemang. För dig som känner till termen Medarbetarskap så är Workly en plattform för detta. Så här går det till:

1. Svara på frågor

Medarbetaren svarar på några få frågor inom våra fem frågeområden som har direkt koppling till engagemang, samt en eNPS-fråga för att få ett större analysunderlag

2. Förstå lösningen

Vid negativa svar från medarbetaren frågar Workly vad som kan göras bättre inom det området. Medarbetarna får välja bland en uppsättning åtgärder vilket gör det lättare att förstå hur problemet kan lösas.

3. Arbeta med förbättringar

Teamet jobbar därmed med att utveckla de punkter som hade förbättringspotential, som enkelt kunde hittas i föregående steg. Om ett nyckeltal ändå faller under en risknivå varnar systemet och en automatisk handlingsplan skapas.

Se hur Workly kan hjälpa din organisation

Mer information

En person och ett lås.

In accordance with the current EU data protection laws, please take a minute to reviwe the term & conditions for using our services. Our terms describe how we use data and the options available to you.