Motivera medarbetare effektivt

Hur kan du som ledare motivera och engagera dina medarbetare maximalt? Det är en fråga som ledare har ställt sig sen ordet ledare sades första gången. Inom organisationspsykologin började men redan på 50-talet forska inom begreppet och ur den forskningen har det framkommit en hel del teorier och idéer – men vilka råd ska man följa? Vi tänkte helt enkelt reda ut vad motivation egentligen innebär och hur du som ledare ökar motivationen och engagemanget på arbetsplatsen.
Motiverade medarbetare high-fivar

Vad innebär motiverade medarbetare?

Vi har lärt oss att motivation är viktigt, vi vet själva att det är lättare att lösa en uppgift där motivation finns. Oavsett om det gäller att skruva ihop en IKEA möbel eller om det handlar att nå ett mål på arbetet.

Vad är egentligen motivation?

Så klart finns det flera definitioner på detta, men en vanlig beskrivning är: önskan att nå ett uppsatt mål. Hur motiverad en person är beror på hur stark viljan är för att nå målet, det vill säga hur mycket tid, energi och kunskap personen är villig att investera för att uppnå önskat resultat.

Motivation kan delas upp i två huvudsakliga typer, inre respektive yttre motivation. Den yttre motivationen är inte något som kommer inifrån individen utan då är det en yttre belöning som styr. Det kan vara en karriärmöjlighet eller bonus som exempel. Det som styr är alltså inte något som känns extra roligt eller meningsfullt för utföraren. Ser man till den inre motivationen är det i stället fallet.

När man talar om att motivera sina anställda är det den inre drivkraften vi är ute efter i första hand. Den yttre motivationen kan också vara framgångsrik men främst kortsiktigt. Långsiktigt är det sällan hållbart och den inre drivkraften blir viktigare. Det är också mer givande för individen och välbefinnandet blir större.

När motivationen kommer från de inre drivkrafterna ökas även produktiviteten och effektiviteten. Med andra ord finns det fler positiva aspekter att öka den inre motivationen, jämte den yttre, men det kan i sin tur vara en utmaning.

Motivationsfaktorer på arbetsplatsen

Det finns flera olika teorier som förklarar hur motivation fungerar, en av de mer vedertagna anses vara ”Self-determination theory”. (Självbestämmandeteorin på svenska) som vi valt att fokusera på här. Teorin förklaras med ett behov bland människor att växa och få tillfredsställelse. Med fokus på den inre motivationen behöver människor känna tre huvudsakliga behov för att uppnå psykologisk tillväxt:
  • Autonomi
  • Kompetens
  • Samhörighet
Motivationen ska komma inifrån medarbetaren själv för bäst effekt. Genom att trigga de tre inre drivkrafterna kan ledare skapa rätt förutsättningar och vägleda personalen att hitta motivationen på jobbet.
Motiverade medarbetare som ger varandra en high five.

Vad motiverar på arbetsplatsen?

Vi har kollat djupare i vad motivation egentligen innebär och vad forskning inom området säger i form av ”Self-determination theory”. Med våra nya kunskaper tänkte vi hoppa till dom roligare delarna. Låt oss titta på hur vi faktiskt kan hitta den inre motivationen hos våra medarbetare och förstärka den.

Samla in feedback

Den mest effektiva motivationen (den inre) måste komma från medarbetarna själva, baserat på kulturella skillnader och olika personlighetsdrag kommer medarbetare ha olika behov för att driva fram sin inre motivation. Du som ledare kan stötta din personal att hitta deras driv. En stor hjälp kan vara att mäta olika frågeområden för vad som driver engagemang hos personalen. Exempelvis via ett verktyg som Workly, där kan både medarbetare och ledare tydligt se resultatet från teamet. Genom att blanda kvantitativa svarsdata (undersökningar) med kvalitativa samtal (medarbetarsamtal) kan svarsdata validera behovet hos de anställda. På så sätt kan ledare enklare hitta vad som driver motivation hos sin personal och anpassa sina åtgärder därefter. Vi vill alltså hitta de inre drivkrafterna hos människor och förstärka dom. Exempelvis genom att samla in feedback regelbundet och föra en öppen diskussion med personalen.

Sätt mål tillsammans

Målstyrning är viktigt för de flesta verksamheter och det har blivit ett vedertaget begrepp för i princip alla organisationer. Samma sak gäller egentligen för teamet och medarbetaren. Målstyrning är ett effektivt och enkelt verktyg att få personalen att arbete mot något. Det bör finnas mål både för individen och för gruppen som helhet. Här är det viktigt att medarbetarna får vara med och påverka målsättningen för att behovet av autonomi och i sin tur motivationen ska öka. I de fall medarbetaren har en helt annan målbild kan i stället amotivation uppstå, det vill säga ett stadie där motivation är helt frånvarande av att nå målet. Medarbetaren agerar då helt utan intention att nå dit. Givetvis är det här ett stadie vi helt vill undvika. Bjud därför in personalen för att sätt målen tillsammans och checka av hur det går regelbundet, exempelvis via uppföljningsmöten. Det är viktigt att målen verkligen sätts tillsammans, något vi vill trycka extra hårt på. Det vill säga att medarbetarna blir hörda och att ledare tar till sig av deras synpunkter. Medarbetaren kommer triggas mer av målet om hen känner sig involverad. Var inbjudande och undvik att ge krav och order.

Muta inte personalen

I det här fallet syftar muta på belöningar för att motivera personalen i form av lön, bonusar, tävlingar och liknande. Det kan absolut fungera kortsiktig, men långsiktigt tenderar motivationsnivån att gå ner igen efter en tid. Den enkla anledningen är att inre motivation inte kan tvingas fram eller kan köpas. Forskning inom ämnet tyder på att människor inte trivs mer med sitt jobb bara för att de får mer lön, vilket studien från Tim Judge visar. Där kom han fram till att sambandet mellan lön och arbetsglädje är mycket svagt med en överlappning på mindre än 2%. Även Gallups forskning hittade liknande resultat där högre lönenivåer inte gav någon indikation på högre engagemang. Självklart behöver vi få lön för mödan, men när vår basala lönenivå är nådd visar forskning att motivation inte kan köpas. Fokusera i stället på att bygga en företagskultur där personal och medarbetare kan utvecklas genom att hitta och förstärka sin inre motivation. Här har ledare inom företaget ett stort ansvar att hjälpa sin personal hitta rätt. Motivation kan inte köpas, men den kan förstärkas.

Socialt stöd är viktigt

Människan är en social varelse som behöver sociala kontakter med andra människor för att trivas. Samma sak gäller på arbetet. Att det finns ett socialt stöd och en social tillvaro på arbetsplatsen är mycket viktigt för motivationen. Ponera att ett motsatt förhållande råder, det vill säga att en individ är ensam på arbetsplatsen utan någon hjälp eller stöttning från gruppen. I detta tragiska exempel kommer människans välbefinnande och självkänsla ta sig en törn, vilket i sin tur kommer leda till sämre motivation. Medan starka relationer i stället kommer lyfta medarbetaren. Därför är ett socialt nätverk mycket viktigt på jobbet, det är viktigt att ledningen på ett företag stödjer aktiviteter som kan stärka gruppen, vilket indirekt kan höja motivationen hos den enskilde medarbetaren. Exempelvis fikaraster, fritidsaktiviteter eller andra sociala tillställningar. Se till att goda möjligheter till social tillvara finns. Medarbetare som får en tråkig uppgift tilldelad kan öka motivationen genom att göra det i grupp eller prata av sig med kollegor. När någon visar förståelse kan man validera sina känslor och faktiskt höja motivationen. Här är ett socialt stöd på arbetsplatsen A och O. Starkt socialt stöd ger möjligheter till utveckling, medan dåligt stöd kan underbygga individens välmående.
Hur Workly bidrar till ökad motivation på arbetsplatsen.

Hur Workly bidrar till ökad motivation på arbetsplatsen

Att skapa en arbetsplats där motivation frodas kan vara en utmaning. Det här har vi på Workly givetvis tänkt på och har i våra verktyg byggt enkla funktioner för att stärka motivationen hos medarbetarna.

En viktig aspekt för att driva motivation är att medarbetarna får vara delaktiga i beslut och framföra sina åsikter. Workly samlar dels in feedback från alla medarbetare genom några enkla frågor och låter medarbetarna själva i sin tur välja vad de tycker är viktigt att förbättra och utveckla. 

Se hur Workly kan hjälpa din organisation

Mer information
En person och ett lås.

In accordance with the current EU data protection laws, please take a minute to reviwe the term & conditions for using our services. Our terms describe how we use data and the options available to you.